Algorithm (อ่านว่า อัลกอริทึม)

Algorithm (อ่านว่า อัลกอริทึม)

13-12-2021
Algorithm (อ่านว่า อัลกอริทึม)

Algorithm (อ่านว่า อัลกอริทึม) หรือ ขั้นตอนวิธี คือชื่อเรียกกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานโดยละเอียด ที่สามารถนำไปปฏิบัติตามเพื่อแก้ปัญหาที่กำหนดไว้ โดยส่วนใหญ่มักใช้เรียกขั้นตอนวิธีในการเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้เพื่อการจัดการข้อมูลชนิดต่างๆ เช่น ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับ (Sorting Algorithm) หรือขั้นตอนวิธีการค้นหา (Searching Algorithm)

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมในชีวิตประจำวันหลายชนิด เช่น การปรุงอาหารตามตำรา หรือ การขับรถตามเส้นทางที่วางแผนไว้ล่วงหน้า ก็สามารถนับว่าเป็นขั้นตอนวิธีหรือ Algorithm รูปแบบหนึ่งได้เช่นเดียวกัน

 

ภาพจาก :  https://irgcanada.com/image/man-drawing-flowchart-glass

ที่มาของข้อมูล :

What is an Algorithm? - Definition from Techopedia. (n.d.). Retrieved from https://www.techopedia.com/definition/3739/algorithm

ข่าวสารที่่คล้ายกัน