RAID

RAID

13-12-2021
RAID

RAID ย่อมาจาก Redundant Array of Independent Disks เป็นวิธีการนำจานบันทึกข้อมูลหรือฮาร์ดดิสก์จำนวนหนึ่งมาต่อพ่วงเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลให้เหนือกว่าการจัดเก็บข้อมูลลงในจานบันทึกแบบธรรมดา RAID แบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะการใช้งาน เช่น การกระจายไฟล์ข้อมูลในจานบันทึกหลายจานเพื่อลดเวลาในการเข้าถึงข้อมูล หรือการคัดลอกข้อมูลเก็บไว้ในจานบันทึกเสมือนตลอดเวลาที่มีการใช้งานจานบันทึกหลัก เป็นการสร้างสำเนาข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่จานบันทึกอันใดอันหนึ่งเสียหาย เป็นต้น

ชื่อเดิมของ RAID คือ Redundant Array of Inexpensive Disks เนื่องจากในสมัยก่อนจานบันทึกข้อมูลมีที่มีความสามารถข้างต้นมักมีราคาแพง กรรมวิธี RAID จึงช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำจานบันทึกข้อมูลราคาถูกมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมากขึ้น

 

ภาพจาก : http://businesscomputingblog.blogspot.com/2011/01/taking-closer-look-at-raid.html

ที่มาของข้อมูล : Beal, V. (2018, May 19). Redundant Array of Independent Disks. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Redundant_Array_of_Independent_Disks

ข่าวสารที่่คล้ายกัน