CA (ซี เอ)

CA (ซี เอ)

13-12-2021
CA (ซี เอ)

CA ย่อมาจาก Certification Authority หมายถึง ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับรองตัวตนที่แท้จริงของบุคคล นิติบุคคล องค์กร เครือข่ายให้บริการหรือเว็บไซต์ใดๆ ในการนำไปใช้ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับ แต่ในปัจจุบันยังไม่มีองค์กรกลางในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital certificate)  ดังนั้นผู้ที่ต้องการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องเลือกซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือด้วย เพื่อให้ผู้ที่เราติดต่อสื่อสารด้วยมั่นใจได้ในความปลอดภัยของข้อมูล 
ตัวอย่าง CA  ในประเทศไทยเช่น  
   - TOT CA ของบริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน 
   - CAT CA ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
   - TDID CA ของบริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี


References
[1] Certification Authority (CA) คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร [internet]. บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน [cited Feb 9, 2015] Available from:  http://www.ca.tot.co.th/Default.aspx?tabid=7856#4
[2] โครงการความร่วมมือ CA และ RA [internet].  บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี  [cited  Feb 9, 2015]   Available from:  http://www.thaidigitalid.com/index.jsp?page=collaboration.jsp

ข่าวสารที่่คล้ายกัน