Biogas

Biogas

14-12-2021
Biogas

Biogas หรือก๊าซชีวภาพ เป็นก๊าซที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ในสภาวะที่ไร้อากาศ ซึ่งจริง ๆ แล้ว ไบโอก๊าซสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติในสภาพที่เหมาะสม เช่น ในหนองน้ำ  ในบ่อน้ำเสีย ถังปฏิกูล

ไบโอก๊าซ มีก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งมีคุณสมบัติติดไฟได้ จึงเหมาะนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ 

ส่วนกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพนั้น ก็มักจะได้จาก กระบวนการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม  น้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ผู้เขียน : วารี  อัศวเกียรติรักษา

ที่มาข้อมูล : http://www.chulapedia.chula.ac.th//index.php?title=ก๊าซชีวภาพ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน