ไทเทเนียหรือไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2)

ไทเทเนียหรือไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2)

14-12-2021
ไทเทเนียหรือไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2)

ไทเทเนียหรือไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) คือสารกึ่งตัวนําชนิดเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง มีแถบช่องว่างพลังงานอยู่ในช่วง 3.0 ถึง 3.2 อิเล็กตรอนโวลต์ ซึ่งสามารถขยาย
กว้างมากขึ้นเมื่อมีอนุภาคแสง (Photons) ตกกระทบ ส่งผลให้อิเล็กตรอนย้ายตําแหน่งจากแถบวาเลนซ์ (Valence band) ไปยังแถบนําไฟฟ้า (Conduction band)
ทําให้เกิดการนําไฟฟ้าได้ ลักษณะโดยทั่วไปไทเทเนีย คือ มีสีขาว ทึบแสง เกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ ผลึกของไทเทเนีย ส่วนใหญ่จะมีไทเทเนียบริสุทธิ์ผสมกับ
สารปนเปื้อน ซึ่งการแยกสารปนเปื้อนออกมาต้องผ่านกระบวนการทางเคมีไฟฟ้าเพื่อให้ได้ ไทเทเนียบริสุทธิ์เรียบเรียงโดย: ณัฐชา ศิริโชตินันท์
ที่มาภาพ: https://www.shutterstock.com/image-illustration/titanium-dioxide-tio2-nanoparticles-3d-illustration-731711320
อ้างอิง
Siamchemi.com. ไททาเนียมไดออกไซด์/TiO2 และประโยชน์ไททาเนียมไดออกไซด์ จาก https://www.siamchemi.com/ไททาเนียมไดออกไซด์/ เข้าถึงข้อมูลวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ข่าวสารที่่คล้ายกัน