Backdoor

Backdoor

13-12-2021
Backdoor

Backdoor คือ ช่องทางที่โปรแกรมเมอร์หรือผู้พัฒนาระบบสร้างไว้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบปกติที่อนุญาตให้เข้าถึงระบบได้

โดยทั่วไป Backdoor จะถูกสร้างขึ้นโดยการเขียนโปรแกรมซ่อนไว้ในระบบที่ผู้พัฒนาได้ออกแบบไว้ ซึ่งมีจุดประสงค์ เพื่อให้สามารถทดสอบระบบนั้นๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แต่ก็อาจมีผู้ไม่หวังดีที่ใช้ Backdoor เพื่อเข้าสู่ระบบและสร้างความเสียหายให้แก่ระบบนั้นด้วยเช่นกัน

 

ที่มาของข้อมูล

วิศัลย์ ประสงค์สุข. ทำความรู้จักกับ Malware [อินเทอร์เน็ต]. 2555 [เข้าถึงเมื่อ 24 มีนาคม 2559]. เข้าถึงได้จาก: https://www.etda.or.th/files/1/files/Malware.pdf

Siciliano R. What is a Backdoor Threat? [Internet]. 2014 [cited 2016 Mar 24]. Available from:https://blogs.mcafee.com/consumer/backdoor-threat/

Standford University. Encryption Backdoors [Internet]. 2014 [cited 2016 Mar 24]. Available from:https://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/ethics-of-surveillance/tech_encryptionbackdoors.html

ข่าวสารที่่คล้ายกัน