National e-Payment

National e-Payment

13-12-2021
National e-Payment

National e-Payment หรือระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เป็นระบบที่รัฐบาลจัดทำขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ให้มีมาตรฐานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ   โดยมีกระบวนการชำระเงิน โอนเงิน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม โทรสาร โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถรับโอนเงินได้ง่ายขึ้น มีความสะดวกในการรับบริการรับเงินสวัสดิการต่าง ๆ จากภาครัฐ ลดการเดินทางไปรับเงินสด โดยรัฐสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้เพียงแค่ใช้เลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์ ภาครัฐสะดวกในการจัดเก็บเสียภาษี

ภาพจาก:  (http://www.thansettakij.com/2016/01/06/24488)
ที่มาของข้อมูล 
National e-Payment. 2559.   [เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559]. เข้าถึงได้จากhttp://www.epayment.go.th/home/
ประโยชน์ของระบบ E-Payment มีอะไรบ้าง ? 2559.   [เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559]. เข้าถึงได้จาก 
http://www.aommoney.com/aommoneynews/e-payment-anyid-promptpayเราทุกคนควรเตรียมตั#gs.0OBNmRo

ข่าวสารที่่คล้ายกัน