ผลรวม (multiple fruit)

ผลรวม (multiple fruit)

14-12-2021
ผลรวม (multiple fruit)

ผลรวม (multiple fruit) คือ ผลที่เกิดจากพืชดอก ซึ่งมีรังไข่ของดอกย่อยแต่ละดอกอยู่บนช่อดอกเดียวกัน เจริญเติบโตจนเกิดผลย่อยจำนวนมากที่เบียดชิดหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน อาทิเช่น สับปะรด ขนุน หม่อน.

 

ผู้เขียน : นายสันติ ทองพูน.

ที่มาของภาพ : Ananas by Santi

ที่มาของแหล่งข้อมูล(Reference)

https://www.dnp.go.th/botany/BFC/fruit.html

https://sites.google.com/site/flowerreproduction2016/kar-keid-phl-laea-meld/chnid-khxng-phl


ค้นคว้าเพิ่มเติม

[ออนไลน์] Oct 12, 2015

สราวุธ สังข์แก้ว, รุกขวิทยาภาคสนาม Field Dendrology, หน้า74.; กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2562. 635 หน้า

ข่าวสารที่่คล้ายกัน