ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

14-12-2021
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) คือ รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้กำหนดอักษรตัวเลขหรืออักขระอื่นๆ ให้อยู่ในรหัส 8 บิต ซึ่งเราจะพบเจอได้จากในโปรแกรม Microsoft Word ตรงแถบเมนู Symbol นั้นเอง


ที่มารูปภาพ
[1] http://www.rmutphysics.com/charud/oldnews/234/computer/Page203.htm

ข้อมูลอ้างอิง
[1] ASCII, https://www.computerhope.com/jargon/a/ascii.htm


เขียนโดย ยงยุทธ แก้วจำรัส นักวิชาการ กองวิชาการ
ตรวจทาน สมชาย แสงใสแก้ว นักวิชาการ 6 
               วรพรรณ สธนพงศ์ นักวิชาการ 8
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน