แคมเบียม (cambium)

แคมเบียม (cambium)

14-12-2021
แคมเบียม (cambium)

แคมเบียม (cambium) คือ เนื้อเยื่อเจริญส่วนข้างของต้นไม้ เป็นกลุ่มเซลล์เนื้อเยื่อที่แทรกอยู่ระหว่างเนื้อเยื่อท่อลำเลียงของรากกับลำต้นของพืชพวกใบเลี้ยงคู่ที่มีเนื้อไม้
การเจริญจากเนื้อเยื่อประเภทนี้ว่า การเจริญเติบโตขั้นที่สอง (secondary growth) ยังผลให้ต้นพืชเจริญด้านข้าง 

ส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อเจริญที่เป็นองค์ประกอบของเปลือกคือ คอร์กแคมเบียม (cork cambium) หรือ เฟลโลเจน (phellogen) เนื้อเยื่อป้องกันนี้เกิดขึ้นที่ใต้ผิวชั้นนอกของรากและลำต้น
เพื่อแบ่งเซลล์และสร้างเนื้อเยื่อ ให้มาทำหน้าที่ป้องกันอันตรายและความเสียหายแทนเนื้อเยื่อผิวนอก (epidermis)ที่ใกล้หมดอายุและสร้างกลุ่มเซลล์ชั้นเฟลโลเดิร์ม (phelloderm) เพิ่มด้านใน
เราเรียกชั้นเซลล์ตั้งแต่คอร์ก (cork) ชั้นนอกสุดจนถึงชั้นเฟลโลเดิร์ม ว่า เพอริเดิร์ม (periderm) เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของเปลือก

 

ผู้เขียน: วิสูจน์ สุพงษ์

อ้างอิง : ลิลลี่ กาวีต๊ะ. (2559). โครงสร้างพืช.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์

ข่าวสารที่่คล้ายกัน