Digital Certificate

Digital Certificate

13-12-2021
Digital Certificate

Digital Certificate  หมายถึง ใบรับรอง หรือใบรับรองดิจิตอลนั้นทำหน้าที่คล้ายกับบัตรประจำตัวประชาชน คือ ยืนยันตัวตนของผู้ที่เป็นเจ้าของ ซึ่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐาน X.509 และบนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แต่ละใบนั้นจะประกอบไปด้วย 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน