การเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์แบบถาวร

การเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์แบบถาวร

14-12-2021
การเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์แบบถาวร

      คือกระบวนการเก็บรักษาให้ตัวอย่างสัตว์คงสภาพอยู่ได้เป็นเวลานาน ด้วยการใช้เทคนิคและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งนิยมทำการเก็บรักษาด้วยแบบดองด้วยสารเคมี และแบบแห้ง

DSC 5620

 

อ้างอิง:

 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา. 2562. การเตรียมตัวอย่างทางธรรมชาติเพื่อการศึกษาทางด้านด้านอนุกรม.พิมพ์ครั้งที่ 1 . บริษัท ดีดี มีเดีย พลัส จากัด. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ,ปทุมธานี

ข่าวสารที่่คล้ายกัน