Allopatric speciation

Allopatric speciation

14-12-2021
Allopatric speciation

Allopatric speciation กระบวนการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ในพื้นที่ต่างกัน โดยประชากรของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งถูกแบ่งแยกออกจากกันอาจมีภูเขาสูง หรือทะเลกั้น ทั้งสองประชากรไม่สามารถพบกันได้นานๆ เข้าบางประชากรจะเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่

ข่าวสารที่่คล้ายกัน