Big Data

Big Data

14-12-2021
Big Data

Big Data หรือ ข้อมูลมหัต หมายถึง ข้อมูลทุกชนิดที่อยู่ในองค์กร เมื่อข้อมูลเหล่านี้ถูกรวบรวมในปริมาณมาก จึงทำให้กลายเป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการ คือ ต้องเป็นข้อมูลที่มีปริมาณมาก (Volume) มีหลากหลายประเภทหรือหลากหลายแหล่งที่มา (Variety) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา (Velocity) และยังไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ได้ (Veracity) ดังนั้น ข้อมูลเหล่านี้ต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลก่อน จึงจะเกิดเป็นข้อมูลที่สามารถใช้งานได้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรหรือธุรกิจ

 

ที่มาข้อมูล :
1. Big Data คืออะไร?. [ออนไลน์], แหล่งที่มา:
https://www.aware.co.th/big-data-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/ [21 กรกฎาคม 2563]
2. Big Data คือ สำคัญอย่างไรในยุคปัจจุบัน ?. [ออนไลน์]. 2019, แหล่งที่มา:
https://www.tereb.in.th/erp/big-data-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/ [29 กรกฎาคม 2563]
3. ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน Big data แปลว่า ข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อมูลมหัต ข้อมูลเกินนับ คำไหนเหมาะสม คำไหนติด?. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา:
https://mgronline.com/daily/detail/9630000064015 [29 กรกฎาคม 2563]

ผู้เขียน : นางสาวชญานุช เรืองจันทร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน