Assistive technology

Assistive technology

14-12-2021
Assistive technology

Assistive technology หรือ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก  มีความหมายถึงอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีใด ๆ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำกิจกรรมของผู้ที่มีความบกพร่องให้สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น เก้าอี้ล้อเข็น  เครื่องช่วยเดิน  ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่เอื้อแก่ผู้พิการ  ซึ่งจะทำให้บุคคลเหล่านั้นมีชีวิตที่เป็นอิสระมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทั้งนี้แอสเซสซิฟเทคโนโลยี ยังรวมถึงการบริการเพื่อให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์นั้น ๆ ด้วย เช่น การออกแบบอุปกรณ์  การประเมินความต้องการ หรือประเมินผลหลังการใช้งานอุปกรณ์

 

ผู้เขียน : วารี  อัศวเกียรติรักษา

ที่มาข้อมูล

 http://www.rs.mahidol.ac.th/ncpd-2017/2017/Full-Paper/026.pdf

ภาพจาก shutterstock 1125760421

คำค้น# Assistive technology #เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก

ผู้เขียน : วารี  อัศวเกียรติรักษา

ที่มา

 http://www.rs.mahidol.ac.th/ncpd-2017/2017/Full-Paper/026.pdf

ข่าวสารที่่คล้ายกัน