"ไม้พุ่ม หรือ Shrub"

"ไม้พุ่ม หรือ Shrub"

14-12-2021
"ไม้พุ่ม หรือ Shrub"

ความหมาย

      เป็นพืชที่มีเนื้อไม้ ส่วนมากมีอายุหลายปี แตกลำต้นหรือกิ่งที่มีขนาดใกล้เคียงกันใกล้ระดับผิวดินจำนวนหลายลำต้นหรือกิ่ง ทำให้เห็นลำต้นหลักไม่เด่นชัด6 Shrub 2

 

ผู้เขียน : อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

ที่มาของภาพ : อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

ที่มาของแหล่งข้อมูล :

อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์ ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ และสราวุธ สังข์แก้ว. พรรณไม้พื้นล่าง Undergrowth Plants. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, ปทุมธานี.

คุณานนต์ ดาวนุไร ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ สมราน สุดดี สราวุธ สังข์แก้ว และอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์. 2562. ไม้พื้นล่าง : แนวทางการศึกษาและความหลากหลาย Undergrowht plants : Study approaches and Diversity. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, ปทุมธานี

ข่าวสารที่่คล้ายกัน