Digital Signature

Digital Signature

13-12-2021
Digital Signature

Digital Signature

หมายถึง ลายเซ็นใช้ยืนยันว่าเอกสารนั้นถูกต้อง ไม่มีการดัดแปลงแก้ไขโดยบุคคลภายนอก เป็นวิธีเพิ่มความปลอดภัยนอกเหนือจากการเข้ารหัส และตรวจสอบความถูกต้องให้กับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารลับ บัตรเครดิต และเงินแบบดิจิตอล สำหรับในประเทศไทย ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเสนอให้มีกฎหมายรับรองการใช้ลายเซ็นดิจิตอล

 

ที่มา : http://www.itpc.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=87:digital-signature&catid=40:2012-02-23-06-09-54&Itemid=49

ข่าวสารที่่คล้ายกัน