VOCs

VOCs

13-12-2021
VOCs

VOCs ย่อมาจาก Volatile Organic Compounds หมายถึง สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย เป็นสารเคมีที่มีอะตอมของธาตุคาร์บอน และไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก และอาจมีองค์ประกอบของธาตุอื่น ๆ เช่น ออกซิเจน ฟลูออไรด์ คลอไรด์ โบรไมด์ ซัลเฟอร์ และไนโตรเจน มีคุณสมบัติที่สำคัญ คือระเหยเป็นไอได้ง่ายที่อุณหภูมิห้อง และความดันปกติ เช่น เบนซีน โทลูอีน สไตรีน มีเทน ไวนิลคลอไรด์ และคลอโรฟอร์ม เป็นต้น พบในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนหลายประเภท เช่น ทินเนอร์ สารทำความสะอาด น้ำมันหล่อลื่น ควันบุหรี่ สีทาบ้าน น้ำยาฟอกสี น้ำยาซักแห้ง ยาฆ่าแมลง หรือแม้แต่สารที่เกิดจากการเผาไหม้ ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ เมื่อสัมผัสหรือเข้าสู่ร่างกายแล้วอาจทำให้เกิดพิษเฉียบพลัน เช่น ระคายเคือง น้ำตาไหล ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน หายใจลำบาก นอกจากนี้ ยังอาจก่อให้เกิดพิษแบบเรื้อรัง เช่น ตับถูกทำลาย ไตวาย ระบบประสาทส่วนกลางเสียหาย และยังเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง

ภาพจาก :
https://www.shutterstock.com/th/image-illustration/magnifying-lens-over-background-text-volatile-439825945?src=qs1nECg52IARzpBx2dSqGQ-1-0 (Stock Photo ID : 439825945)
ที่มาข้อมูล :
http://dpm.nida.ac.th/main/index.php/articles/chemical-hazards/item/92-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-volatile-organic-compounds-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-???

http://www.mtp.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2011/04/Binder3.pdf

ผู้เขียน : นายชนินทร์ สาริกภูติ
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม

ข่าวสารที่่คล้ายกัน