Antibody (แอนติบอดี)

Antibody (แอนติบอดี)

14-12-2021
Antibody (แอนติบอดี)

Antibody (แอนติบอดี) คือ สารจำพวกไกลโคโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองการกระตุ้นของแอนติเจน แอนติบอดีพบได้ในเลือด น้ำเหลือง และสารคัดหลั่งต่าง ๆ ในร่างกาย มีหน้าที่จับสิ่งแปลกปลอม (Antigen) ต่าง ๆ ที่เข้ามาในร่างกาย เช่น แบคทีเรีย ไวรัส หรือสารพิษต่าง ๆ แอนติบอดีจะมีความจำเพาะเจาะจงกับแอนติเจนมาก เพราะจะทำปฏิกิริยากับแอนติเจนที่กระตุ้นให้ถูกสร้างขึ้นเท่านั้น เมื่อสิ่งแปลกปลอมถูกแอนติบอดีจับแล้ว จะถูกทำลายความเป็นพิษ (Neutralize) หรือถูกนำไปทำลายต่อด้วยระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อไป โดยการทำปฏิกิริยาของแอนติเจนกับแอนติบอดีนี้คล้ายกับตัวต่อจิ๊กซอว์ ซึ่งนอกจากร่องและเดือยจะเข้ากันได้พอดีแล้ว สีและลายบนตัวต่อจิ๊กซอว์ต้องตรงกันด้วย ด้วยเหตุนี้ เวลามีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกาย แอนติบอดีจึงทำลายเชื้อโรคเหล่านั้นได้

 

ที่มาข้อมูล :
1. นพ.ชนินันท์ สนธิไชย. บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://guruvaccine.com/elearn/1-6-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/ [7 กรกฎาคม 2563]
2. About Antibody. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://personal.sut.ac.th/montarop/2013%20WBSITE/Antibody/Basic/Entries/2013/9/13_%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5.html [7 กรกฎาคม 2563]

ผู้เขียน : นางสาวศศลักษณ์ มูลรินต๊ะ นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน