การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)

การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)

14-12-2021
การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)

การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social distancing คือ การลดปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างตัวเรากับบุคคลอื่น หรือลดการแพร่ระบาดของเชื้อที่ติดต่อทางละอองฝอยหรือการสัมผัส โดยการยืนหรือนั่งห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร หรือการการอยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น เช่น สถานบันเทิง โรงเรียน โรงภาพยนตร์ งดกิจกรรมที่มีการชุมนุมตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น เช่น การจับมือ หรือโอบกอด การเว้นระยะห่าทางสังคมเป็นการช่วยป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อและลดปริมาณผู้ติดเชื้อในสังคม

 

ที่มาข้อมูล :
Social distancing คืออะไร แค่ไหนถึงจะห่างพอ. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://www.honestdocs.co/what-is-social-distancing [26 มีนาคม 2563]
7 วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING ต้านภัย COVID-19. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://med.mahidol.ac.th/th/COVID-19/regulation/19mar2020-1448 [26 มีนาคม 2563]


ผู้เขียน : นายชนินทร์ สาริกภูติ
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม

ข่าวสารที่่คล้ายกัน