การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ (Swab)

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ (Swab)

14-12-2021
การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ (Swab)

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ หรือ Swab หมายถึง เทคนิคในการเก็บตัวอย่างที่เป็นสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ กรณีของโรคโควิด-19 (COVID-19) แพทย์จะนำไม้หรือก้านพลาสติกพันสำลีที่ปลอดเชื้อ (Sterile cotton swab) สอดเข้าไปในจมูก เพื่อเก็บสารคัดหลั่งบริเวณหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal swab) และใช้ไม้เก็บตัวอย่างอีกอันหนึ่งสำหรับนำไปป้ายในคอ (Throat swab) เพื่อเก็บสารคัดหลั่งบริเวณต่อมทอลซิลและส่วนหลังของคอหอย จากนั้น นำตัวอย่างที่เก็บได้ไปตรวจวิเคราะห์เพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ต่อไป

 

ที่มาข้อมูล :
การเตรียมสิ่งส่งตรวจ : ชนิดและการเก็บสิ่งส่งตรวจ. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://www.si.mahidol.ac.th/th/department/microbiology/LabManual/xn-p2-3.html [27 เมษายน 2563]
คู่มือการเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://www.spr.go.th/images/%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf [27 เมษายน 2563]
ไวรัสโคโรนา : รู้ศัพท์ รู้สถานการณ์โควิด-19 ผ่านคำที่ได้ยินบ่อย ๆ ในภาวะโรคระบาด. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://www.bbc.com/thai/features-52103088?at_custom2=facebook_page&at_custom4=7B9C6AD4-7344-11EA-8F3F-F4093A982C1E&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom3=BBC+Thai&at_campaign=64&at_medium=custom7 [27 เมษายน 2563]

ผู้เขียน : ดร. ชนินทร์ สาริกภูติ นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน