การสังเคราะห์ด้ว่ยแสง (Photosynthesis)

การสังเคราะห์ด้ว่ยแสง (Photosynthesis)

13-12-2021
การสังเคราะห์ด้ว่ยแสง (Photosynthesis)

การสังเคราะห์ด้ว่ยแสง (Photosynthesis) พืช เจริญเติบโตได้ด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสง หรือ Photosynthesis นั่นคือกระบวนการที่พืชเปลี่ยนพลังงานแสงให้มาอยู่ในรูปของพลังงานเคมีในโมเลกุลของน้ำตาล คำว่า Photosynthesis มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโดย photo แปลว่า “แสง” และ synthese แปลว่า “ประกอบเข้าด้วยกัน” Photosynthesis จึงหมายถึงการประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้แสง หรือการใช้แสงในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้กลายเป็นน้ำตาลกับก๊าซออกซิเจน โดยสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างพลังงานจากการสังเคราะห์ด้วยแสงได้จะถูกเรียกว่า Phototrophs พลังงานที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงนี้ถูกใช้เป็นพลังงานหลักในการดำรงชีวิตของพืชและผู้บริโภคอื่นๆที่กินพืชและสัตว์ การสังเคราะห์ด้วยแสงจึงเป็นกระบวนการเดียวของพืชที่สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาหมุนเวียนในโลกได้ในรูปของน้ำตาลและออกซิเจน นั่นเอง

ข่าวสารที่่คล้ายกัน