อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer)

อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer)

13-12-2021
อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer)

อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) คือ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้หรือบริโภคสินค้าของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมักถูกเรียกว่ากลุ่มผู้ติดตาม (Follower) ซึ่งให้ความสนใจติดตามอินฟลูเอนเซอร์ด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น ความมีชื่อเสียง ความรู้ ความสามารถ ตำแหน่งหน้าที่หรือความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ ระหว่างตัวอินฟลูเอนเซอร์กับกลุ่มผู้ติดตาม เป็นต้น ในปัจจุบันอินฟลูเอนเซอร์มักเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่ในสังคมออนไลน์ เนื่องจากสามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสะดวกต่อการขยายฐานผู้ติดตาม

 

ที่มารูปภาพ

[1] https://econsultancy.com

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

[2] What is an Influencer? - Factors that define a Social Media Influencer. (2019, February 1). Retrieved from https://influencermarketinghub.com/what-is-an-influencer

ข่าวสารที่่คล้ายกัน