CPU (ซีพียู)

CPU (ซีพียู)

14-12-2021
CPU (ซีพียู)

          CPU (ซีพียู) หรือ Central Processing Unit คือหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนสมองของมนุษย์ ทำหน้าที่ประมวลผลเชิงตรรกะ ผ่านกระบวนการ อ่าน ตีความ และประมวลผลชุดคำสั่ง นอกจากนี้ ซีพียูยังทำหน้าที่อ่านข้อมูลจากหน่วยความทรงจำ เขียนข้อมูล ส่งผลการประมวลผล และควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมดของคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อพ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วย โดยมีหน่วยวัดความเร็วเป็นเมกะเฮริตซ์ (MHz) จนถึงกิกะเฮริตซ์ (GHz)

 

ผู้เขียน : สมฤทัย ลอยมา

ที่มาของภาพ

https://www.freepik.com/free-photo/closeup-electronic-circuit-board-with-cpu-microchip-electronic-components-background_1193001.htm#page=1&query=CPU&position=4

ที่มาของแหล่งข้อมูล (Reference)

1. Advice. CPU คืออะไร? ควรเลือกรุ่นไหนดี [ออนไลน์]

https://www.advice.co.th/CPU-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3 (22 มกราคม 2564)

2. ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. ความรู้เรื่อง CPU [ออนไลนฺ] :

http://www.rmutphysics.com/charud/invention/invention2/computer/1/7.htm (22 มกราคม 2564)

3. หน่วยประมวลผล. หน่วยประมวลผลกลาง CPU [ออนไลนฺ] : https://home.kku.ac.th/hslib/412141/412141_2548/c1s3cpu.htm (22 มกราคม 2564)

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา. model of CPU Intel Pentium [ออนไลนฺ] :

https://www.ict.up.ac.th/worrakits/ComArch.files/pdf/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202%20CPU.pdf (22 มกราคม 2564)

5. ความเร็วสัญญาณนาฬิกาคืออะไร [ออนไลน์] : https://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/gaming/resources/cpu-clock-speed.html (2 กุมภาพันธ์ 2564)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน