Digitization (ดิจิไทเซชั่น)

Digitization (ดิจิไทเซชั่น)

13-12-2021
Digitization (ดิจิไทเซชั่น)

Digitization (ดิจิไทเซชั่น) คือ กระบวนการแปลงข้อมูลจากรูปแบบแอนะล็อกในลักษณะต่างๆ ไปสู่รูปแบบดิจิทัล เช่น การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลถือเป็นกระบวนการ Digitization เนื่องจากเป็นการแปลงคลื่นแสงซึ่งถือเป็นสัญญาณแอนะล็อกไปเป็นไฟล์รูปภาพ มีลักษณะของข้อมูลเป็นเลขฐานสองที่เรียกว่า Binary Digits (Bits) หรือการบันทึกเสียงลงในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการแปลงคลื่นความถี่เสียงให้เป็นข้อมูลเลขฐานสองเช่นเดียวกัน

นอกจากตัวอย่างที่กล่าวมา กระบวนการ Digitization ยังถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลายด้าน เช่น งานโบราณคดี ซึ่งใช้อุปกรณ์ที่มีความละเอียดสูงในการสแกนหน้าหนังสือที่มีอายุมากและกำลังเสื่อมสภาพ เพื่อเก็บรักษาข้อมูลให้ยังคงอยู่ต่อไปในรูปแบบดิจิทัล

 

ภาพจาก : https://www.metmuseum.org/blogs/in-circulation/2015/making-reality-virtual

ที่มาของข้อมูล : What is digitization? - Definition from WhatIs.com. (n.d.). Retrieved from http://whatis.techtarget.com/definition/digitization

ข่าวสารที่่คล้ายกัน