วัสดุผสม Composite materials

วัสดุผสม Composite materials

14-12-2021
วัสดุผสม Composite materials

คำจัดกัดความวัสดุผสมในเชิงวิศวกรรม หมายถึง วัสดุที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ประกอบด้วยของผสมจากวัสดุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป หรือ เป็นการรวมกันของสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปที่มีองค์ประกอบทางเคมีแตกต่างกันและจะต้องไม่ละลายเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมบัติพิเศษ หรือ ทำให้มีลักษณะที่สำคัญบางอย่างแตกต่างไปจากเดิม ตัวอย่างของวัสดุผสมในชีวิตประจำวันเช่น ยางรถยนต์ โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยวัสดุผสมระหว่างโพลิเมอร์ที่ให้ความยืดหยุ่นกับวัสดุเสริมแรงจำพวกท่อนาโนคาร์บอน เป็นต้น

ข่าวสารที่่คล้ายกัน