Biodegradable plastics

Biodegradable plastics

14-12-2021
Biodegradable plastics

Biodegradable plastics

Biodegradable ย่อมาจาก Biotic Degradable หมายถึง วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพด้วยการทำงานของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เมื่อวัสดุจะถูกจุลินทรีย์ย่อยสลาย จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นน้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ/หรือก๊าซมีเทน และมวลชีวภาพ 

Biodegradableplastics หมายถึง วัสดุพลาสติกที่ได้รับออกแบบมาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี เช่น น้ำหนักโมเลกุลลดลงภายใต้สภาวะแวดล้อมที่กำหนด เป็นต้น เมื่อเกิดการย่อยสลายของสารประกอบอินทรีย์ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์โดยกระบวนการเมทาบอลิซึมของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ ด้วยกระบวนการ 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นตอนแรกเป็นการย่อยสลายที่เกิดขึ้นนอกเซลล์ของจุลินทรีย์หรือการปลดปล่อยเอนไซม์ออกมาเพื่อสลายพันธะของสายโซ่พอลิเมอร์ ฉะนั้นเมื่อพอลิเมอร์แตกตัวจนมีขนาดเล็กพอ จึงสามารถแพร่ผ่านผนังเซลล์เข้าไปในเซลล์ได้ นำไปสู่ขั้นต่อไป

ขั้นตอนที่สองเป็นการย่อยสลายทางภาพภายในเซลล์ของจุลินทรีย์และได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ/หรือก๊าซมีเทนและมวลชีวภาพ

 

ผู้เขียน : ธีร์วศิษฐ์ ศิริโวธา

อ้างอิง

  1. ASTM D6400-99e1 – Standard Specification for Compostable Plastics
  2. ISO 472:1998 – Standard Specification for Compostable Plastics
  3. https://www.mtec.or.th/bio-plastic/plastics-degradation/biodegradable-plastic.html

ข่าวสารที่่คล้ายกัน