TPM

TPM

14-12-2021
TPM

TPM เป็นมาตรฐานกลางสำหรับ ชิปประมวลผลการเข้ารหัสโดย TPM จะทำงานร่วมกับ UEFI เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการเริ่มทำงานของระบบ​คอมพิวเตอร์หนึ่ง ๆ เกิดจาก hardware และ software ที่มั่นใจได้ (trusted) ซึ่งจะทำให้การเจาะระบบความปลอดภัยทำได้ยากขึ้น และยังถูกใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลแบบทั้งดิส (Full dis encryption) อย่างเช่น dm-crypt และ BitLocker รวมถึงยังทำหน้าที่ป้องกันการเข้าถึงส่วนเก็บรหัสต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์อีกด้วย

 

 

ที่มารูปภาพ :

[1] FxJ, Trusted Platform Module on Asus motherboard P5Q PREMIUM

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :

[1] Trusted Platform Module - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Trusted_Platform_Module
[2] Unified Extensible Firmware Interface - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Extensible_Firmware_Interface

เรียบเรียง: ฐิติ สิริธนากร
ตรวจทาน: ธานี หลินลาโพธิ์
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิิพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน