Umbrella species

Umbrella species

14-12-2021
Umbrella species

ชนิดพันธุ์ที่ให้ร่มเงากับชนิดพันธุ์อื่นเป็นเป้าหมายหลักในการอนุรักษ์และการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ เพราะการดำรงอยู่ของชนิดพันธุ์นี้ จะเกื้อกูลสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นในระบบนิเวศ จึงมีความสำคัญในลำดับแรก ๆ ของการอนุรักษ์ ส่วนใหญ่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการพื้นที่อาศัยและขอบเขตการหากินที่มีขนาดใหญ่

Umbrella species เป็นได้ทั้งพืชและสัตว์ หลายชนิดพันธุ์มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์และถูกคุกคาม จึงได้รับการขึ้นบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามขององค์การ ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN Red List) ตัวอย่างเช่น ช้างป่าซึ่งเป็นสัตว์ที่หากินในวงกว้าง เส้นทางที่ช้างเดินหากินเอื้อให้ สัตว์อื่นได้ใช้ประโยชน์ร่วมด้วย นอกจากนี้ ช้างป่ายังเป็นสัตว์ที่เปิดโป่งและเเหล่งน้ำซับในป่า อนึ่ง ด้วยความต้องการอาหารในบริมาณมากและหลากหลายช้างป่าจึงกินและถ่ายอยู่เป็นประจำในแต่ละวัน การถ่ายมูลช่วยทำกระจายเมล็ดพันธุ์ไม้ตามเส้นทางที่ช้างเดินผ่าน และกองมูลยังเป็นเเหล่งอาหารให้กับแมลงและสัตว์หน้าดินอีกด้วย

 

ผู้เขียน : วิสูจน์ สุพงษ์

แหล่งที่มาของข้อมูล

https://www.worldatlas.com/articles/what-is-an-umbrella-species.html

https://www.the-scientist.com/features/umbrella-species--conservations-poster-children-64507

https://thailand.wcs.org/Wildlife/Asian-Elephant.aspx

ข่าวสารที่่คล้ายกัน