Organic Livestock Farming

Organic Livestock Farming

14-12-2021
Organic Livestock Farming

Organic Livestock Farming หรือปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นระบบการจัดการการผลิตปศุสัตว์ที่คำนึงถึงสุขภาพของสัตว์และให้มีความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ เน้นการใช้สารอินทรีย์กับสัตว์อย่างเคร่งครัด ทั้งวัตถุดิบต่าง ๆ อาหาร ยา จะไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ใด ๆ ในพื้นที่ หากมีความจำเป็นต้องใช้สารสังเคราะห์ก็ต้องมีแจ้งระบุไว้ด้วย สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงต้องเหมาะสมกับสายพันธุ์สัตว์ ให้ได้อยู่ตามธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้สัตว์เกิดความเครียด
แนวคิดนี้เกิดขึ้น เพื่อจริยธรรมในการเลี้ยงสัตว์ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีและยังช่วยลดสารตกค้างในผลผลิตจากฟาร์ม เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคด้วย

ผู้เขียน : วารี  อัศวเกียรติรักษา

ที่มา

http://certify.dld.go.th/certify/images/Powerpoint/organic_powrepoint/7.pdf

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301622600001883

ข่าวสารที่่คล้ายกัน