การเผาผนึก/การเผาซินเทอร์

การเผาผนึก/การเผาซินเทอร์

14-12-2021
การเผาผนึก/การเผาซินเทอร์

ขอขอบคุณภาพจาก Raihan.Rumman (2012) จาก Wikipedia

 

           การเผาผนึก/การเผาซินเทอร์ เป็นกระบวนการเผาขึ้นรูปวัสดุที่อุณหภูมิสูง (ปกติมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส แล้วแต่ชนิดของวัสดุ) โดยวัสดุที่นิยมใช้วิธีนี้ คือ โลหะ หรือ เซรามิกซ์ โดยกระบวนการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนอนุภาคที่มีขนาดเล็กให้เป็นวัสดุชิ้นเดียวโดยใช้ความร้อนเผาในเตาเผา ซึ่งมีหลายวิธี เช่น การเผาแบบไร้ความดัน (แบบดั้งเดิม), การอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน, การอัดด้วยความดันทุกทิศทางแบบร้อน และสปาร์กพลาสมาซินเทอริงซึ่งอาศัยหลักการเกิดการสปาร์กดิสชาร์จของประจุไฟฟ้า เป็นต้น

 

เรียบเรียงโดย : ภาสิต หงษ์ทอง

ที่มา

ดร. เมตยา กิติวรรณ (2014). สปาร์กพลาสมาซินเทอริงทางเลือกใหม่ของการเผาขึ้นรูปวัสดุอุณหภูมิสูง, บทความวิชาการ ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ประยุกต์ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, จาก https://www2.mtec.or.th/th/e-magazine/admin/upload/290_13-20.pdf เข้าถึงข้อมูลวันที่ 24 กันยายน 2562

Suk-Joong L. Kang (2005). Sintering: Densification, Grain Growth, and Microstructure. จาก https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780750663854500017 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 24 กันยายน 2562

ที่มาภาพ

https://en.wikipedia.org/wiki/Spark_plasma_sintering#/media/File:Spark_Plasma_Sintering.JPG

ข่าวสารที่่คล้ายกัน