CPR

CPR

13-12-2021
CPR

     CPR หรือ Cardiopulmonary Resuscitation คือ ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยชีวิตผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้มีการหายใจและการไหลเวียนกลับคืนสู่สภาพเดิม ป้องกันเนื้อเยื่อได้รับอันตรายจากการขาดออกซิเจนอย่างถาวร โดยสามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ การผายปอด การนวดหัวใจภายนอก เป็นต้น การทำ CPR จะใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผู้ป่วยหยุดหายใจกะทันหันหรือหัวใจหยุดทำงาน เช่น หัวใจวาย จมน้ำ หรือขาดออกซิเจนเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นภาวะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์สมองอย่างถาวรภายในเวลา 4 นาที และอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตภายในเวลา 8-10 นาที ได้ ดังนั้น การปั๊มหัวใจจึงมีส่วนช่วยยื้อเวลาและช่วยฟื้นฟูการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดที่หยุดกะทันหัน ทำให้หัวใจกลับมาเต้นได้ตามปกติ มีออกซิเจนหล่อเลี้ยงสมองและอวัยวะสำคัญอื่น ๆ อีกครั้ง จนกว่าจะได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์ต่อไป

ภาพจาก :
https://www.shutterstock.com/th/image-photo/emergency-cpr-on-man-who-has-688790851?src=rgv0TafESZeC-xzUUb0CTA-1-7&studio=1 (Stock Photo ID : 688790851)

ที่มาข้อมูล :
https://www.pobpad.com/cpr-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95

ผู้เขียน : นายชนินทร์ สาริกภูติ
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง (ผอ.วว.)

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน