มลพิษทางอากาศ (Air Pollution)

มลพิษทางอากาศ (Air Pollution)

14-12-2021

มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) หมายถึง สภาวะอากาศที่มีสารพิษ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxide of Nitrogen) ก๊าซโอโซน (Ozone) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Hydrogen compound) สารตะกั่ว (Lead) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เมื่อปริมาณสารพิษอยู่ในระดับสูงและมีระยะเวลานานพอ ย่อมก่ออันตรายแก่สิ่งมีชีวิต มนุษย์ สัตว์ พืช หรือทรัพย์สิน

แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ แบ่งได้เป็น 3 แหล่ง คือ 

  1. แหล่งกำเนิดจากฝีมือมนุษย์ 

- แหล่งกำเนิดที่เคลื่อนที่ได้ (ยานพาหนะ) ซึ่งใช้เครื่องยนต์ประเภทเบนซินและดีเซล ต่างเป็นแหล่งก่อปัญหามลพิษทางอากาศทั้งสิ้น สารมลพิษสำคัญที่เข้าสู่บรรยากาศ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO) (NO2) (N2O) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน  สารตะกั่ว และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2

- แหล่งกำเนิดที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ (โรงงานอุตสาหกรรม การใช้เชื้อเพลิงภายในบ้าน การเผาขยะมูลฝอย เป็นต้น) เขม่าควันจากโรงงานก่อให้เกิดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสิ่งมีชีวิตในระยะยาว

  1. แหล่งกำเนิดจากธรรมชาติ (ภูเขาไฟ ไฟไหม้ป่า การเน่าเปื่อยและการหมัก ฯลฯ )ก่อให้เกิดฝุ่นควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และ PM10 และก๊าซพิษต่าง ๆ เช่น CO,HCเป็นต้น
  2. แหล่งกำเนิดอื่น ๆ เกิดจากการรวมตัวทางปฏิกิริยาเคมีจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ปฏิกิริยาโฟโตเคมิคอล (Photochemical reaction) เป็นปรากฏการณ์มลพิษทางอากาศ หรือ Smog

 

 

ผู้เขียน : ณัฐชฎาพร มหาศรานนท์

อ้างอิง : คลังความรู้ อากาศ: มลพิษทางอากาศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
http://www.datacenter.deqp.go.th/ 
http://www.holismedicare.com/content/4712/มลพิษทางอากาศ-air-pollution

ข่าวสารที่่คล้ายกัน