Smart City

Smart City

13-12-2021
Smart City

Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่ผู้อยู่อาศัย เช่น ระบบการจัดการจราจร ระบบการให้ข้อมูลข่าวสารการเดินทาง ระบบชำระค่าโดยสาร ค่าผ่านทางอัตโนมัติ เป็นต้น

ที่มาของรูปภาพ
http://www.smartcity-europe.com/english/images/adslider450081a3b70de96061.jpg
ที่มาของข้อมูล
[1] Smart City โครงการสมาร์ทซิตี้ โดย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ [อินเตอร์เนต], 2559 (18 มีนาคม 2559). เข้าถึงได้จาก http://www.pointthai.net/index.php?title=Main_Page
[2] พินดา พิสิฐบุตร, สิ่งที่คุณยังไม่รู้ เกี่ยวกับ Big Data ใน Smart City [อินเตอร์เนต], 2559 (23 กุมภาพันธ์ 2559). เข้าถึงได้จาก https://thainetizen.org/2016/02/smart-city-thailand/

ข่าวสารที่่คล้ายกัน