Biodiversity

Biodiversity

14-12-2021
Biodiversity

หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดพันธุ์ในระบบนิเวศ  อันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มากมายและแตกต่างกันไปทั่วโลก โดยรวมคือ การที่มีชนิดพันธุ์ (Species) สายพันธ์ุ (Genetic)และระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่แตกต่างหลายหลายกันไปในโลกใบนี้ ความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโลกในทุกยุคทุกสมัย ถึงแม้โลกจะเผชิญกับความแห้งแล้ง ความหนาวเย็น หรือโรคระบาด ความหลากหลายทางชีวภาพถือเป็นเครื่องการันตีความอยู่รอดของทุกชีวิต อีกทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญของระบบนิเวศที่ให้กำเนิด “นิเวศบริการ” (Ecological Services) ซึ่งสร้างทรัพยากรและคุณประโยชน์มากมายต่อทุกชีวิต

ข่าวสารที่่คล้ายกัน