ค่าพีเอช (pH)

ค่าพีเอช (pH)

13-12-2021
ค่าพีเอช (pH)

ค่าพีเอช (pH) เป็นค่าที่แสดงความเป็นกรดเป็นเบสของของเหลว ตัวอักษร pH นั้นย่อมาจาก Potential of Hydrogen ion หรือค่าจากการวัดความเข้มข้นของไอออนไฮโดรเจน เนื่องจากสูตรที่ใช้คำนวณค่าพีเอชเป็นค่าติดลบของลอการิทึม ค่าพีเอชน้อยจึงมีจำนวนไอออนไฮโดรเจนมาก และมีคุณสมบัติเป็นกรด ตัวอย่างเช่น
น้ำผลไม้ และกรดกระเพาะ เป็นต้น ส่วนค่าพีเอชมากจะหมายถึงการมีจำนวนไอออนไฮโดรเจนน้อย และมีคุณสมบัติเป็นเบส ตัวอย่างเช่น แอมโมเนีย และผงซักฟอก เป็นต้น เราสามารถวัดค่าพีเอชของสารได้ผ่านการทดลองด้วยกระดาษลิตมัส หรือกระดาษทดสอบค่าพีเอช ซึ่งความเป็นกรดเบสของของเหลวจะเป็นกลางเมื่อค่าพีเอชมีค่าเท่ากับ 7 ซึ่งเท่ากับค่าพีเอชของน้ำบริสุทธิ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน