Crowdsourcing

Crowdsourcing

13-12-2021
Crowdsourcing

     Crowdsourcing คือ วิธีการรวบรวมข้อมูลหรือสิ่งอื่นๆ ที่ต้องการจากกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง โดยส่วนมากกระบวนการนี้จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ หรือข้อมูลจากกลุ่มคนที่ถือเป็นตัวแทนของประชากรในสถานที่หรือสังคมหนึ่งๆ อย่างเปิดเผย เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาหรือเป็นข้อสรุปให้กับคำถามที่มีผลกระทบต่อประชากรในสังคมนั้นๆ อีกรูปแบบหนึ่งของ Crowdsourcing ซึ่งเรียกว่า Crowdfunding คือการขอบริจาคเงินหรือทรัพย์สินจากผู้คนในพื้นที่หนึ่งๆ เพื่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน ในปัจจุบันการทำ Crowdsourcing ส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการพบปะผู้คนในสถานที่จริงไปเป็นการปฏิสัมพันธ์ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีทั้งการสร้างแบบสำรวจหรือการขอรับบริจาคออนไลน์

 

ที่มารูปภาพ

[1] https://www.pexels.com/photo/grayscale-photography-of-people-raising-hands-2014775/

[2] https://unsplash.com/photos/5QgIuuBxKwM

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

[1] Manual, B. (2013, February 26). What is Crowdsourcing? Retrieved from https://www.businessnewsdaily.com/4025-what-is-crowdsourcing.html

ข่าวสารที่่คล้ายกัน