Pioneer Plants (พืชเบิกนำ)

Pioneer Plants (พืชเบิกนำ)

14-12-2021
Pioneer Plants (พืชเบิกนำ)

Pioneer Plants (พืชเบิกนำ) เป็นพืชชนิดแรกที่เจริญเติบโตในพื้นที่ที่ถูกรบกวนจนระบบนิเวศขาดสมดุล ส่วนใหญ่เป็นพืชที่เจริญเติบโตง่าย ทนต่อสภาพแวดล้อม อาจเจริญเพียงแค่ชั่วคราวก่อนที่พืชขั้นสูงกว่าจะเจริญขึ้นแทนที่ พืชบุกเบิกเหล่านี้จะเจริญแพร่หลายในบริเวณนั้นที่ให้ดินมีความชื้นมากขึ้น และมีสารอาหารเหมาะสม เพียงพอที่จะให้พืชชนิดอื่นเจริญเติบโตได้ต่อไป Pioneer Plantsหรือพืชเบิกนำเช่น หญ้า ต้นสาบเสือ เป็นต้น ตัวอย่างที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปก็คือ ในพื้นที่ก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ที่ถูกทิ้งให้รกร้าง ก็จะพบหญ้าเป็นพืชเบิกนำเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วแม้กระทั่งบนพื้นปูน หรือตามร่องกระเบื้อง หากทิ้งไว้หญ้าเหล่านี้จะเจริญปกคลุมสะสมความชื้นให้กับพื้นที่ ใบหญ้าที่แห้งเหี่ยวเกิดการทับถม หากมีเมล็ดพืชปลิวมาตกบริเวณนั้นก็จะสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้นั่นเอง

ข่าวสารที่่คล้ายกัน