Lepidoptera

Lepidoptera

14-12-2021
Lepidoptera

“Lepidoptera” (เลพิดอปเทอรา) เป็นชื่อ อันดับ (Order) “ผีเสื้อ” แมลงที่แผ่นปีกมีลวดลายและสีสันสวยงามจนได้รับฉายาว่า “ราชินีแห่งแมลง” คำว่า Lepidoptera มีที่มาจากภาษากรีก 2 คำ รวมกัน คือ คำว่า “lepis” ซึ่งแปลว่า “เกล็ด” (scale) และ คำว่า “pteron” ที่แปลว่า “ปีก” (wing) ดังนั้น Lepidoptera จึงแปลว่า “ปีกที่มีเกล็ด” ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของแมลงในอันดับผีเสื้อที่ทำให้พวกมันแตกต่างจากแมลงในอันดับอื่น ๆ โดยแผ่นปีกแบบบางใสของผีเสื้อทั้ง 2 คู่ ถูกปกคลุมไปด้วยเกล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก (เกล็ดมีการเรียงซ้อนกันลักษณะคล้ายกระเบื้องมุมหลังคา) และเกล็ดเหล่านี้เองที่ทำให้เกิดลวดลายและสีสันสวยงามและแตกต่างกันไปในผีเสื้อแต่ละชนิด

 

อ้างอิง

จารุจินต์ นภีตะภัฏ และ เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์. 2544. ผีเสื้อ. บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด. กรุงเทพมหานคร. หน้า 32.

      https://www.etymonline.com/word/lepidoptera สืบค้นวันที่ 20 ส.ค.2564

      https://www.liquisearch.com/lepidoptera/etymology สืบค้นวันที่ 20 ส.ค.2564

ข่าวสารที่่คล้ายกัน