แสง (Light)

แสง (Light)

03-05-2022
แสง (Light)
ภาพโดย  Tetra Images / Getty Images

ภาพโดย  Tetra Images / Getty Images

แสง (light) คือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave) ชนิดหนึ่งที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นจะมีช่วงความยาวคลื่น (Wave Length) ที่กว้างมาก  ตั้งแต่ระดับนาโนเมตร (ช่วงความยาวคลื่นของรังสีแกมม่า) ไปจนถึง ระดับเมตร (ช่วงความยาวคลื่นของคลื่นวิทยุ) ส่วนช่วงความยาวของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้นั้นสั้นมาก ๆ จะอยู่ในช่วง 400 นาโนเมตร (แสงสีม่วง) ไปจนถึง 700 นาโนเมตร (แสงสีแดง)

นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบว่าแสงมีคุณสมบัติเป็นอนุภาค (Particle)  โดยทฤษฎีควอนตัม (Quantum Theory) ได้อธิบายไว้ว่า แสงประกอบไปด้วยกลุ่มของพลังงานที่มีความไม่เนื่องเรียกว่า โฟตอน (Photon) แสงสามารถเดินทางผ่านสุญญกาศได้ด้วยความเร็วคงที่ ซึ่งความเร็วแสงปัจจุบันที่สามารถวัดได้อยู่ที่ 299,792,458 เมตรต่อวินาที หรือ 186,282 ไมล์ต่อวินาที

แสงมีบทบาทสำคัญต่อโลกของเรา  เช่น ใช้ในการรับรู้และการสื่อสารของสิ่งมีชีวิต ทำให้โลกมีอุณหภูมิที่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และยังจำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis)  ของพืช ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ผลิต (Producer) ในระบบนิเวศ (Ecosystem) อีกด้วย

 

เรียบเรียงโดย : จีระวัตร สังข์ทองจีน  กองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

อ้างอิงข้อมูล

Light. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.britannica.com/science/light [18 กุมภาพันธ์ 2565]

ข่าวสารที่่คล้ายกัน