แมลงตัวห้ำ (Insect Predators)

แมลงตัวห้ำ (Insect Predators)

08-08-2023
ตั๊กแตนตำข้าวปีกแต้ม

แมลงตัวห้ำ (Insect Predators) คือ แมลงชนิดที่จับแมลงอื่นกินเป็นอาหาร แมลงที่ถูกแมลงตัวห้ำกินจะเรียกว่า เหยื่อ (prey) โดยการกินเหยื่อของแมลงตัวห้ำนั้นจะมีพฤติกรรมการจับแล้วใช้ปากกัดกินเหยื่อโดยตรง หรือแมลงบางชนิดใช้ปากแบบเฉพาะดูดกินของเหลวในตัวเหยื่อจนหมดทั้งตัว และต้องกินเหยื่อหลายตัวเพื่อการดำรงชีวิตจนครบวงจรชีวิต แมลงตัวห้ำบางชนิดมีพฤติกรรมเป็นตัวห้ำได้ทั้งในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย เช่น แมลงปอ (dragonfly and damselfly) ตั๊กแตนตำข้าว (Mantis) ด้วงเต่าลายตัวห้ำ (ladybird beetle) เป็นต้น บางชนิดมีพฤติกรรมการเป็นตัวห้ำเฉพาะบางช่วงอายุเท่านั้น เช่น แมลงช้างปีกใส (lacewing) แมลงวันดอกไม้ (flower fly) มีพฤติกรรมการเป็นตัวห้ำเฉพาะระยะตัวอ่อนเท่านั้น ส่วนตัวเต็มวัยกินน้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหาร เป็นต้น


ผู้เขียน/ภาพ ทัศนัย จีนทอง

นักวิชาการชำนาญการ

กองวิชาการสัตววิทยา สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 


แหล่งข้อมูลอ้างอิง
สาวิตรี มาไลยพันธุ์. 2538. บทปฏิบัติการกีฎวิทยาเบื้องต้น. ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 266 น.
ศานิต รัตนภุมมะ. 2543. อภิธานศัพท์ทางกีฏวิทยา Glossary of Entomology. ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. น. 139.
https://extension.umd.edu/resource/predators. สืบค้นวันที่ 15 ก.ค.2566
https://mju-bctlc.mju.ac.th/แมลงศัตรูธรรมชาติ. สืบค้นวันที่ 15 ก.ค.2566
https://www.britannica.com/explore/savingearth/garden-predators-beneficial-creatures-help-farmers-and-gardeners. สืบค้นวันที่ 15 ก.ค.2566
http://www.mcc.cmu.ac.th/AcademicServices/safeveg/veg_predator.asp. สืบค้นวันที่ 15 ก.ค.2566

ข่าวสารที่่คล้ายกัน