รุกขวิทยา (Dendrology)

รุกขวิทยา (Dendrology)

14-12-2021
รุกขวิทยา(Dendrology)

ภาพการเรียนการสอนวิชารุกขวิทยาภาคสนาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมนึก ผ่องอำไพ -ผู้บุกเบิกการเรียนการสอนวิชารุกขวิทยา

 

รุกขวิทยา (Dendrology) รากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณ 2 คำ คือ “dendron” แปลว่า tree หรือ ไม้ต้น กับคำว่า “logy” แปลว่า science of หรือ study of หรือการบรรยาย ปาฐกถา การศึกษา ซึ่งรวมแล้วหมายถึง The study of trees or woody plants ส่วนความหมายและที่มาของ รุกขวิทยา นั้นมาจากคำว่า “รุกข์” หรือ “รุกข” เป็นภาษาบาลี แปลว่า ไม้ต้น กับคำว่า “วิทยา” เป็นคำภาษาสันสกฤต แปลว่า ความรู้ ดังนั้นรุกขวิทยาจึงหมายความโดยรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับไม้ต้น โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับระบุหรือการวินิจฉัยชนิด และการใช้ประโยชน์ โดยจากจะเน้นศึกษาเฉพาะไม้ต้น และไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ

 

ที่มาของภาพ:  รศ.ดร.ประทีป ด้วงแค

ที่มาของแหล่งข้อมูล: สราวุธ สังข์แก้ว. 2562. รุกขวิทยาภาคสนาม, น. 7−635. ใน สราวุธ สังข์แก้ว และอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์, บรรณาธิการ. รุกขวิทยาภาคสนาม (Field Dendrology).

ผู้เขียน: ดร.อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

ข่าวสารที่่คล้ายกัน