Podcast (อ่านว่า พอดแคสต์)

Podcast (อ่านว่า พอดแคสต์)

13-12-2021
Podcast (อ่านว่า พอดแคสต์)

Podcast (อ่านว่า พอดแคสต์) เกิดจากการรวมกันระหว่าง iPod (อุปกรณ์ฟังเพลงแบบพกพา) และ Broadcast (รายการที่ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ) เป็นรูปแบบของรายการวิทยุที่ออกอากาศบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ฟังสามารถรับฟังจากเว็บไซต์ แอพพลิเคชัน หรือดาวน์โหลดไปฟังในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาได้ทุกที่ทุกเวลาPodcast (อ่านว่า พอดแคสต์) เกิดจากการรวมกันระหว่าง iPod (อุปกรณ์ฟังเพลงแบบพกพา) และ Broadcast (รายการที่ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ) เป็นรูปแบบของรายการวิทยุที่ออกอากาศบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ฟังสามารถรับฟังจากเว็บไซต์ แอพพลิเคชัน หรือดาวน์โหลดไปฟังในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาได้ทุกที่ทุกเวลา

ในปัจจุบันมีรายการ Podcast ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จากผู้ผลิตรายการทั่วโลก นับเป็นข้อดีของการเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ต่างจากรายการวิทยุซึ่งการออกอากาศมักถูกจำกัดด้วยระยะทางของการส่งสัญญาณ

 

ที่มารูปภาพ

[1]https://www.stealingshare.com/podcasts-are-back/https://www.stealingshare.com/podcasts-are-back/

ที่มาของข้อมูล 

[1]What is a Podcast. (n.d.). Retrieved from https://internationalpodcastday.com/what-is-podcast/

ข่าวสารที่่คล้ายกัน