Sympatric speciation

Sympatric speciation

14-12-2021
Sympatric speciation

Sympatric speciation กระบวนการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกัน โดยประชากรของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น ๆ อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่แยกเป็นกลุ่ม ๆ แต่ละกลุ่มไม่มีการสืบพันธุ์ระหว่างกัน นาน ๆ เข้าบางประชากรจะเปลี่ยนเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่

ข่าวสารที่่คล้ายกัน