ชีวนิเวศจุลชีพ (Microbiome)

ชีวนิเวศจุลชีพ (Microbiome)

13-12-2021
ชีวนิเวศจุลชีพ (Microbiome)

ชีวนิเวศจุลชีพ (Microbiome)
ความหมาย องค์ประกอบทางพันธุกรรมทั้งหมดของแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อาศัยอยู่บนผิวหนัง เหงือก และฟัน รวมไปถึงในระบบทางเดินอาหารตั้งแต่ปาก หลอดอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่

ที่มาข้อมูล https://www.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/download/81713/64986/
ภาพจาก https://th.esdifferent.com/difference-between-microbiome-and-microbiota
เรียบเรียงโดย นายชนินทร์ สาริกภูติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน