พายุ (Storms)

พายุ (Storms)

13-12-2021
พายุ (Storms)

พายุ (Storms) เกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรง จากอากาศ 2 บริเวณมีความแตกต่างของอุณหภูมิ บนโลกนี้ เราแบ่งประเภทพายุที่เกิดขึ้นตามตำแหน่งที่พายุได้ก่อตัว โดยพายุหมุนเขตร้อนที่มีความเร็วสูงสุด ซึ่งก่อตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก เรียกว่า พายุไต้ฝุ่น (Typhoon) ขณะที่พายุลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะถูกเรียกว่า พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone) และพายุเช่นเดียวกันที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะถูกเรียกว่า เฮอร์ริเคน (Hurricane) พายุหมุนเขตร้อนเหล่านี้จะมีขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 กิโลเมตรขึ้นไป และมีการเกิดบริเวณฝนฟ้าคะนองจากเมฆคิวมูโลนิมบัส ขึ้นในบริเวณรอบนอกของพายุ ส่วนพายุงวงช้าง (Tornado) เกิดขึ้นจากการปะทะกันของไอเย็นและลมร้อน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 20 กิโลเมตร โดยร้อยละ 90 จะเกิดขึ้นบนบกบริเวณทุ่งราบและไม่เกิดฝนฟ้าคะนอง

ข่าวสารที่่คล้ายกัน