Zero-Day หรือ 0-Day

Zero-Day หรือ 0-Day

13-12-2021
Zero-Day หรือ 0-Day

Zero-Day หรือ 0-Day คือชื่อเรียกช่องโหว่หรือจุดอ่อนในระบบคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ ที่ผู้พัฒนาไม่สามารถตรวจสอบพบก่อนนำระบบนั้นมาใช้งานจริง เมื่อมีผู้พบช่องโหว่ในขณะที่ระบบถูกนำไปใช้งานแล้ว ผู้พัฒนาระบบจึงมีเวลาน้อยมากในการสร้างส่วนแก้ไขมาเพื่อปิดช่องโหว่ จึงถูกเรียกว่า Zero-Day (ศูนย์วัน)

ผู้ที่นำระบบที่มี Zero-Day ไปใช้ จะเสี่ยงต่อการถูกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี ที่เรียกว่า Zero-Day Attack สูงมากในทันทีที่ช่องโหว่ถูกตรวจพบและก่อนที่จะมีการแก้ไขโดยผู้พัฒนาระบบ แต่สามารถป้องกันได้โดยการติดตามข่าวสารและหมั่นอัพเดทระบบต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 

ภาพจาก : http://www.stillsecureafteralltheseyears.com/ashimmy/2006/10/less_then_zero_.html

ที่มาของข้อมูล : Emerging Threats. (n.d.). Retrieved from https://us.norton.com/internetsecurity-emerging-threats-how-do-zero-day-vulnerabilities-work-30sectech.html

ข่าวสารที่่คล้ายกัน