ป่าไม้ (Forest)

ป่าไม้ (Forest)

14-12-2021
ป่าไม้ (Forest)

ความหมาย ที่ดินที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 0.5 เฮกตาร์ (1 เฮกตาร์ เท่ากับ 6.25 ไร่) โดยพื้นที่ดังกล่าวนี้มีเรือนยอดของไม้ต้น (Tree) ปกคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ และไม้ต้นดังกล่าวที่ขึ้นปกคลุมพื้นที่อยู่นั้นสามารถมีความสูงได้อย่างน้อย 5 เมตร เมื่อโตเต็มที่ในสภาพธรรมชาติ

ศัพท์วิทย์

 

ที่มาของภาพ:  ศิริวุฒิ ธีรธวัชกุล

ที่มาของแหล่งข้อมูล:

               สราวุธ สังข์แก้ว. 2562. รุกขวิทยาภาคสนาม, น. 7−635. ใน สราวุธ สังข์แก้ว และอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์, บรรณาธิการ. รุกขวิทยาภาคสนาม (Field Dendrology).

                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

               Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2011. Terms and Definitions.    Global Forest Resources Assessment 2010 (FRA 2010).

                         Available Source: http://foris.fao.org/preview/67094/en/, March 15, 2016.

ผู้เขียน: อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

ข่าวสารที่่คล้ายกัน