ภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ (Alcohol intoxication)

ภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ (Alcohol intoxication)

14-12-2021
ภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ (Alcohol intoxication)

ภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ (Alcohol intoxication) ความหมาย ภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ (Alcohol intoxication) คือ ชื่อทางการแพทย์ที่ใช้เรียกการเสียชีวิตจากการดื่มแอลกอฮอล์ โดยเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงมากกว่า 400 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ * ทำให้เกิดอาการตาพร่า หมดสติ และเสียชีวิต ซึ่งโดยปกติร่างกายของคนเราสามารถรองรับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้เพียง 300 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ถือเป็นภาวะพิษจากแอลกอฮอล์ที่อันตรายร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นได้

  • มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หมายถึง ปริมาณสาร 1 มิลลิกรัม ในสารละลาย 100 มิลลิลิตร

 

ภาพจาก :
https://morporor.org/storage/images/knowledge/pdf/1554898506.pdf

ที่มาข้อมูล :
https://news.thaipbs.or.th/content/284476
https://mgronline.com/infographic/detail/9620000092214


ผู้เขียน : นายชนินทร์ สาริกภูติ
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง (ผอ.วว.)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน