ตัวเลขสุ่ม

ตัวเลขสุ่ม

14-12-2021
ตัวเลขสุ่ม

ตัวเลขสุ่ม เป็นลำดับของตัวเลขที่สุ่มเลือกจากการกระจายแบบใดแบบหนึ่ง (some specified distribution) โดยไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างตัวเลขที่อยุ่ในลำดับ หรืออีกนัยยะคือไม่สามารถคาดเดาตัวเลขถัดไปจากรูปแบบลำดับเดิมได้  โดยทั่วไปถ้าไม่มีการระบุการกระจายที่ชัดเจน ให้ถือว่าการกระจายเป็นแบบเอกรูปหรือการกระจายอย่างสม่ำเสมอ (uniform distribution) 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

[1] Weisstein, Eric W. "Random Number." From MathWorld--A Wolfram Web Resource. https://mathworld.wolfram.com/RandomNumber.html

เรียบเรียง: ฐิติ สิริธนากร
ตรวจทาน: ธานี หลินลาโพธิ์
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน